By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

Regulamin

1.Informacje ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego  jest LMLine Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy  ul.Kniewskiej 2k , 70-846 Szczecin, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000248739, NIP 955-215-01-79, REGON 320137033  (zwana dalej Sprzedającym).

1.2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie Klient biznesowy (B2B), który posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

1.3 Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Kupującym w sklepie internetowym nie może być Klient indywidualny .

1.4. Kupujący zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracyjnego", a następnie potwierdzenia założenia konta poprzez link aktywacyjny wysyłany przez system sklepu na adres e-mail podany w forumlarzu rejestracyjnym.

1.5. Sklep internetowy realizuje zamówienia oraz dostawę zamówionego towaru wyłącznie na terenie Polski.

1.6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby podane opisy i parametry zamówionych towarów  były zgodne z rzeczywistością.

1.7. Złożenie zamówienia na stronie https://lmline.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.

1.8.   Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub

b) Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub

c) Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, lub

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

1.9.  Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem serwisu sklep.lmline.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. Przyjęcie i realizacja zamówienia

2.1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do panelu koszyka towaru znajdującego się na stronach sklepu i postępowanie zgodnie z dalszymi wytycznymi.

2.2. Kupującemu przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia tylko po wcześniejszym telefonicznym kontakcie ze Sprzedającym i pisemnym potwierdzeniu, jednak może to nastąpić tylko i wyłącznie przed wysyłką towaru do Kupującego.

2.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli dane wprowadzone przez Kupującego do formularza rejestracyjnego będą niepełne lub nie będą spełniały punktu 1.3. Regulaminu. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi kontakt i ustalenie ewentualnych uwag dotyczących zamówienia.

2.4. Zamówienie zostanie zrealizowane po wybraniu przez Kupującego jednego ze sposobów płatności: przedpłata należności na konto bankowe Sprzedającego, płatność przy odbiorze przesyłki, przelew bankowy z odroczonym terminem płatności lub opcji odbioru osobistego.

2.5. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi od 1 dnia do 30 dni licząc od daty złożenia prze kupującego zamówienia. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail.

2.6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych i zawierają odpowiedni dla danego towaru podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2.7. Każda transakcja będzie potwierdzana fakturą VAT.

2.8. Koszt dostarczenia towaru jest pokrywany przez Kupującego i zależy od wybranego sposobu realizacji (pkt. 2.4 Regulaminu) oraz całkowitej wagi towarów. Odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego jest bezpłatny.

2.9. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

3.0. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.

3.Gwarancja, reklamacje i zwroty.

3.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, z oryginalnym opakowaniem oraz nie może nosić śladów użytkowania. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

3.2. Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru zwracanego do Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

3.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru na adres wskazany przez Sprzedającego z załączonym szczegółowym opisem wady, oraz wszelkimi akcesoriami.

3.4. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w momencie jej odbioru.

3.5. Termin ustosunkowania się do reklamacji wynosi 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki do Sprzedającego przy założeniu, że Kupujący zarząda wymiany lub naprawy.

3.6. W przypadku  uznania reklamacji Sprzedający dokona naprawy lub wymiany wadliwego towaru na swój koszt, a przy braku takiej możliwości zwróci koszt zakupu towaru na konto bankowe podane przez Kupującego w terminie 14 dni.

3.7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony kosztem przeprowadzonej ekspertyzy oraz dodatkowymi kosztami przesyłki.

3.8. Gwarancja ma zastosowanie tylko do produktów nabytych od Gwaranta.

3.9. Okres reklamacyjny dla poszczególnych grup produktów : Czujniki SpO2 i adaptery wielokrotnego użytku – 6 miesięcy; czujniki temperatury I adaptery wielokrotnego użytku – 6 miesięcy; kable I adaptery IBP – 6 miesięcy; kable EKG – 3 miesiące; mankiety wielokrotnego użytku – 3 miesiące; rurki przedłużające do mankietów – 3 miesiące. Okres reklamacyjny oryginalnych produktów według ustaleń producenta.

4.Postanowienia końcowe

4.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

4.3. Klazula Salwatoryjna. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.

4.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.